Loading...
Skip to main content

Lịch Công tác lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông

(11/10/2018 11:28)

Thứ/Ngày

Chánh án

Phó Chánh án

Phó Chánh án

Phó Chánh án

Đ/c: Ngô Đức Thọ

Đ/c: Đỗ Đồng Chung

Đ/c: Nguyễn Xuân Chiến

Đ/c: K’ Tiêng

Thứ bảy

Ngày 01/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày 02/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Thứ hai
Ngày 03/9/2018

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ ba
Ngày 04/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
Ngày 05/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
Ngày 06/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xác minh thu thập tài liệu tại huyện Tuy Đức

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
Ngày 07/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy
Ngày 08/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày 09/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Thứ hai
Ngày 10/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
Ngày 11/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
Ngày 12/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp tại UBND tỉnh Đắk Nông

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
Ngày 13/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
Ngày 14/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy
Ngày 15/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày 16/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Thứ hai
Ngày 17/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác tại Cămpuchia

Làm việc tại cơ quan

Dự hội nghị TANDTC tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh

Thứ ba
Ngày 18/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác tại Cămpuchia

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
Ngày 19/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác tại Cămpuchia

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
Ngày 20/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác tại Cămpuchia

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
Ngày 21/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy
Ngày 22/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày 23/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Thứ hai
Ngày 24/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
Ngày 25/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Họp liên ngành (CA, TA, VKS)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
Ngày 26/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
Ngày 27/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban nội chính

Làm việc tại cơ quan

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Thứ sáu
Ngày 28/9/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Thứ bảy
Ngày 29/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày 30/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Thứ hai
Ngày 01/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
Ngày 02/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
Ngày 03/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác tại Văn phòng phía nam Bộ Công an tại TP.HCM

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
Ngày 04/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác tại Văn phòng phía nam Bộ Công an tại TP.HCM

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
Ngày 05/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự xét xử rút kinh nghiệm tại Tòa án nhân dân thị xã Gia Nghĩa

Thứ bảy
Ngày 06/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày 07/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Thứ hai
Ngày 08/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
Ngày 09/10/2018

Diễn tập phòng thủ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Diễn tập phòng thủ

Thứ tư
Ngày 10/10/2018

Diễn tập phòng thủ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Diễn tập phòng thủ

Thứ năm
Ngày 11/10/2018

Diễn tập phòng thủ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Diễn tập phòng thủ

Thứ sáu
Ngày 12/10/2018

Diễn tập phòng thủ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Diễn tập phòng thủ

Thứ bảy
Ngày 13/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày 14/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Thứ hai
Ngày 15/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
Ngày 16/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
Ngày 17/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
Ngày 18/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
Ngày 19/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy
Ngày 20/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày 21/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Thứ hai
Ngày 22/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
Ngày 23/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
Ngày 24/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
Ngày 25/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
Ngày 26/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy
Ngày 27/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày 28/10/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Thứ hai
Ngày 29/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
Ngày 29/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
Ngày 30/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 61
cdscv