Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

3.525

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.611

Hình sự

935

Dân sự

674

Hôn nhân và gia đình

24

Kinh doanh thương mại

35

Hành chính

2

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

244

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv